Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1. Şirket: Akva Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Şerifali Mh. Çetin Cd. Kız Kalesi Sk. No:1 Elite Plaza D:38 Ümraniye / İstanbul

Tel: +90 216 540 40 45 / Faks: +90 216 540 40 46

E-posta: info@akvagrup.com / Web: www.akvagrup.com

Vergi Dairesi: Sarıgazi / Vergi No: 043 037 3108

(Bundan böyle Akva Grup olarak anılacaktır.)

1.2. Akva Grup Üyesi: İstenilen bilgileri doldurup, Akva Grup’a www.akvagrup.com sitesi üzerinden üyelik başvurusu yapan taraf. Üyeliğin tam olarak gerçekleşebilmesi için Akva Grup’un onayı gerekmektedir.

(Bundan böyle Üye olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Amacı

Bu sözleşmenin amacı, Akva Grup’la sözleşmeye taraf olan Üye arasındaki iş ilişkisinin kapsamını, şartlarını, müeyyidelerini, tarafların hak ve hukuklarını belirleyip, menfaatlerini garanti altına almaktır.

3. Sözleşme Konusu

Akva Grup tarafından, sektör farkı gözetmeksizin çok sayıda gerçek ve tüzel kişiyi bir pazarda buluşturabilme, takas işlemleri yapabilme, alternatif bir finans modeli olarak kullanılabilme yeteneği ile kurulup işletilmekte olan çoklu takas esasına dayalı takas sistemine, şirket, firma ya da bireyin üye olarak dahil edilmesi ve takas sistemi içerisinde ticaret yapabilmesi hedefine yönelik olarak, takas sisteminin genel ve özel işleyiş şartları ile üyenin sistem içerisinde çalışma esaslarının belirlenmesidir. Sözleşmede belirtilen üye iş ve işlemlerinin uygulanması bakımından www.akvagrup.com sitesi üzerinden üyelik başvurusu yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Bu sözleşme bir üyelik sözleşmesidir; bu sebeple ortaklık, iş ortaklığı, konsorsiyum, bayilik, acentalık, temsilcilik gibi diğer iş ilişkileri bu sözleşme kapsamına girmez.

4. Tanımlar

4.1. Takas Sistemi

Sistem üyelerinden satın alınan mal ve/veya hizmet bedelinin, yine sistem üyelerine mal ve hizmet satışı yoluyla ödenmesi ve satılan mal ve/veya hizmet bedelinin sistem üyelerinden mal ve/veya hizmet olarak satın alınması suretiyle tahsil edilmesi temeline dayalı ticaret sistemidir.

4.2. Takas Şirketi

Üyelik sözleşmeleri akdetmek suretiyle takas sisteminin kurulmasını ve işleyişini sağlayan, üyelerin birbirleri ile sistem içerisinde mal ve/veya hizmet alım satımlarını organize eden, üyelerin arz talep bilgilerini ve cari hesap hareketlerini düzenleyen çoklu takas sistemini yöneten şirkettir.

4.3. Üye

Üyelik Sözleşmesi’ndeki yazılı şartları sağlayarak www.akvagrup.com sitesi üzerinden üyelik başvurusu yapan, Akva Grup tarafından talebi onaylanarak takas sistemine dahil edilen gerçek veya tüzel kişidir.

4.4. Takas Havuzu

Akva Grup üyelerinin sisteme sunduğu mal ve hizmetlerden oluşan ve sadece üyelerin istifade edebildiği ticari portföydür.

4.5. Takas Çeki (Barter Çeki)

İki üye arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinde bir ödeme ve tahsilat aracı olarak kullanılan, üzerinde işlem bedelinin Türk Lirası cinsinden yazılı olduğu, mal veya hizmeti satın alan tarafından kaşelenip imzalanan, yetki kodunun da eklenmesi ile alıcı üye cari hesabında takaslı borçlanma, satıcı üye cari hesabında takaslı alacak kaydı oluşturan, Akva Grup nezdinde alışverişin gerçekleştiğini belgeleyen takas sisteminin ödeme aracı ve kıymetli evrakıdır.

4.6. Yetki Kodu

Takas sistemi ile alım yapacak olan üyeye, takas çekindeki bedel kadar sistemde alışveriş limiti bulunduğu ve işlem komisyonlarını eksiksiz bir şekilde ödediği takdirde Akva Grup tarafından verilen ve takas çeki üzerinde bulunması gereken onaydır. Yetki kodu olmayan takas çeki geçersizdir ve yetki kodu olmayan bir takas çeki ile ilgili Akva Grup’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. Takas Kredisi

Üyenin takas sistemine, dolayısı ile Akva Grup’a borçlanmak suretiyle takas sistemi içerisinde mal ve hizmet satın alabilmesi için, Akva Grup tarafından verilebilecek maksimum alım yapma yetkisidir.

4.8. Teminat

Takas kredisi kullanmak isteyen üyenin, borçlarının karşılığını oluşturmak için Akva Grup’a teminat olarak verdiği Banka Teminat Mektubu, Teminat Senedi, Gayrimenkul Tapu Devri veya ipoteği gibi hukuki enstrümanlar ve ekonomik değerlerdir.

4.9. Cari Hesap

Akva Grup tarafından üyenin diğer üyeler ile yaptığı takaslı alım satım işlemlerinin ve bu alım satım işlemleri sebebiyle Akva Grup lehinde doğacak komisyon bedellerinin, yapılan ödemelerin ve tahakkuk eden komisyonların kaydedildiği hesaplardır. Takas sistemi ile yapılan alım satım işlemleri ile komisyon borçları ve ödemeleri ayrı ayrı hesaplarda gösterilir. Üyenin alışveriş limiti cari hesaplarının aktif ve pasif toplamına göre belirlenir. Üyenin cari hesabının herhangi bir dönemde alacak bakiyesi vermesi halinde, hiçbir şekilde üye lehine faiz tahakkuk etmez. Üyenin ödeme yapmakta gecikmesi durumunda uygulanan cezai müeyyideler ise, işbu sözleşme içeriğindeki gibi uygulanır. Bu tanım maddesi, işbu sözleşmenin tümü ile birlikte cari hesap sözleşmesi yerine de kaimdir. Üye, işbu sözleşme ile Akva Grup’a takas sisteminde yaptığı alış ve satış işlemlerinden doğan alacak ve borç hareketlerinin cari hesap şeklinde TL cinsinden tutulması konusunda tam yetki verir.

5. Üyelik Statüsünün Kazanılması

5.1.Hesap açma ve işlem yapma yetkisi almak için üyenin formda belirtilen evrakların (Son Yıl Tasdikli Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Kuruluş ve Son Ticari Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdanı) tamamını Akva Grup’a elden, e-posta veya kargo yoluyla ulaştırması gerekmektedir. Üye adayının üyelik sözleşmesini doldurarak, evraklarını teslim etmesi, üyeliğe kabul edildiği anlamını taşımamaktadır. Akva Grup her üyelik başvurusunu değerlendirir ve uygun görülenlerin takas sistemi üyeliğine onay verir.

5.2.Akva Grup, üyelik başvurusu yapan üye adaylarının kredibilitesini, güvenilirliğini, sattığı ürün veya hizmetin kalitesini araştırmakla kalmaz; takas havuzuna sunacağı mal veya hizmetin piyasa rayicine uyup uymadığını da kontrol ederek üyeliklerine karar verir. Dolayısıyla işbu sözleşmeyi kabul eden üye, takas havuzuna sunacağı mal, hizmet veya gayrimenkulün fiyatını piyasaya verdiği fiyatlardan maksimum %15-20 fazla tutmayı taahhüt eder. Bu fiyat politikasına uymayan üye öncelikle Akva Grup tarafından ikaz edilir, devamında önce üyelik geçici olarak pasife alınır, aynı durumun devam etmesi halinde üyelik iptali yapılır. Üyeler bu durumu peşinen kabul eder.

5.3. Sözleşmenin onaylanmasını takiben Akva Grup, üyeye cari hesap açar ve işlem yapma yetkisi verir. Hesap açma ve işlem yapma yetkisini almadan sadece www.akvagrup.com sitesi üzerinden üyelik başvurusu yapmak, üyeye takas sisteminde çalışma yeterliliğini sağlamaz.

5.4. Akva Grup, hesap açma ve işlem yapma yetkisi alan üye adına bir cari hesap açar ve üyenin takas sisteminde gerçekleştirdiği alım satım işlemlerinin vesair hesap hareketlerinin cari hesapta kaydını tutar. Ayrıca, satın alma işlemlerinde kullanabilmesi için üyeye takas çek karnesi verir. Akva Grup tarafından onaylanıp, yetki kodu verilmemiş hiçbir takas çekinin takas sistemi içerisinde geçerliliği yoktur ve herhangi bir hüküm ifade etmez. Üye, takas çekini vadeli olarak düzenleyemez ve kullanamaz. Takas çeki ciro edilemez, her işlemde yeni bir takas çeki kesilir. Takas çekinin işbu sözleşme kapsamı dışında veya başka bir amaçla kullanımından doğan hukuki ve mali sorumluluk, tamamen ve sadece üyeye aittir.      

5.5. Üyenin gerçek kişi olması durumunda, şahsın kendisi veya noterden alınmış yetki belgeli vekili, üye tüzel kişi ise şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişi ve/veya kişiler ve onların noterden alınmış yetki belgeli vekilleri takas işlemlerine bizzat imza koyabilir ve takas evraklarını düzenleyebilirler. Akva Grup’da alım, satım, teminat, kredi vesair işlemleri yapmaya dair özel vekaletname ile “Vekil” işlem yapmaya ehil kabul edilir.

5.6. Akva Grup, üyenin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini (imza sirküleri veya beyannamelerini), adı geçenlerin imzalarının karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak; ancak ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından da sorumlu olmayacaktır. Akva Grup, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulamayacaktır. Akva Grup, kendisine üye veya yetkilendirdiği kişiler tarafından sunulan her türlü belgenin gerçeğe uygunluğunu araştırmakla yükümlü değildir. Üye, şirket yapısında meydana gelen esaslı değişiklikleri yazılı olarak Akva Grup’a bildirmekle yükümlüdür.

6. Takas Sisteminin Kurulması ve Üyeler Arasındaki İlişkiler                         

6.1. Takas sisteminde alım satım işlemleri sadece üyeler arasında gerçekleşebilir.

6.2. Üyeler, aralarında yapacakları alışverişle ilgili şartları matbu “Takas İşlem Protokolü”nde kararlaştırırlar. Mal veya hizmeti satacak olan üye, telefon veya e-posta vasıtasıyla Akva Grup’dan yetki kodu almak için talepte bulunur. Akva Grup alıcı üyenin cari hesabındaki alışveriş limitine göre satıcının yetki kodu talebine ön onay veya ret cevabı verir. Akva Grup’dan “İşlem yapmaya uygundur” cevabını (ön onayı) aldıktan sonra tarafların yetki kodunu da alabilmeleri için önce kendi üzerlerine düşen komisyon bedellerini (KDV’si ile birlikte) Akva Grup’ın banka hesabına yatırmaları veya makbuz karşılığı nakden ödemeleri gerekir. Sonrasında satıcı tarafından alınacak yetki kodu takas çeki üzerine, çeki dolduran alıcı üye tarafından yazılır. Yetki kodu verilmemiş veya bir nüshası Akva Grup’a ulaştırılmamış takas çekleri takas alım satım işlemine esas teşkil etmez.

6.3. Takas çeki üzerinde yapılan işlemin bedeli, tarihi, yetki kodu, çek numarası, satıcı üyenin cari hesap numarası ile alıcı üyenin imzası ve kaşesi yer alır. Alım yapan üye, satış yapan üyeye, yetki kodu yazılmış takas çekini düzenleyerek verir. Satış yapan üye, aldığı çekin bir nüshasını kendisinde tutar; ıslak imzalı ilk nüshasını ve takas işlem protokolünün bir nüshasını ise 7 (yedi) gün içerisinde Akva Grup’a ulaştırmak zorundadır. Aksi durumda, işbu takas çekini kullanarak takas sisteminden alışveriş yapmasına müsaade edilmeyecektirÜye, takas çekini ve takas işlem protokolünü geç teslim etmekten dolayı uğradığı/uğrayacağı zararlardan dolayı Akva Grup’ı sorumlu tutmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Üyeler arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinde; fiyat, ifa süreci, ürünle ilgili nitelik ve nicelik şartları, satış sonrası hizmetler ve ürün garanti şartlarına yönelik yükümlülükler ve alım satım işlemlerinden kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk sadece kendilerine aittir; Akva Grup doğrudan sorumlu tutulamaz. Akva Grup, hiçbir zaman üyeler arasında gerçekleşecek alım satım işlemlerine yönelik ihtilaflara taraf olarak gösterilemez. Akva Grup, alım satım işlemine konu hiçbir ürün veya hizmet için ayıba karşı tekeffül yükümlülüğüne katlanmaz. Takas işlemine konu olan işlem esnasında ve sonrasında çıkabilecek her türlü problemlerin sorumluluğunu alıcı ve satıcı firmalar üstlenir. Akva Grup bahse konu işlemlerde taraf değildir.

6.5. Akva Grup gerçekleşen alım satım işlemiyle ilgili olarak, tarafların imzaladığı ve kendisinin de onayladığı takas işlem protokolü ile takas çeki üzerindeki bilgileri esas alır. Satıcı üye, sattığı mal veya hizmet bedeli karşılığında alacağı takas çekindeki bedel üzerinden %5 takas komisyonu kesildikten sonra kalan bedel kadar takas sisteminden alacak hakkı elde eder. Üye, bu alacağını ancak ve ancak, takas sistemindeki takas üyeleri tarafından satışa sunulan mal veya hizmetlerden satın almak suretiyle tahsil eder. Üye, takas alacağını nakit, banka çeki, vb. hiçbir tahsilat şekli ve içeriği ile talep edemez.

6.6. Üyenin, Akva Grup’dan yetki kodu almadan diğer üyelere yaptığı satışlar bu sözleşmenin kapsamı içine girmez; kısmen takas çeki ile kısmen de nakit ödeme ile yapılan alım ve satımlar komisyon tahakkuku yönünden işbu sözleşme kapsamına girer.

6.7. 6.2.maddede belirtilen takas işlem protokolü, üyeler arasında yapılır. Sözleşmede tarafların yükümlülükleri serbestçe belirlenir. Akva Grup; alıcı ve satıcı üyeler arasında yapılan protokollere taraf değildir, sadece onay makamıdır. Bu kapsamda yapılacak ek protokoller de sadece tarafları bağlar. Akva Grup sözleşmede belirlenen şekli ile, kendisine taraflarca tanınacak yetkilere de dayanarak, sözleşme dışında ayrıca bir beyana hacet olmaksızın, cari hesaplar üzerinde gerekli borç ve alacak kaydını yapar; tahakkuk etmiş işlem komisyonlarını cari hesaplarına borç olarak kaydeder. Üyeler birbiriyle ifası sonraya bırakılmış veya belirli vadelere bağlanmış işlemler yaptığında bu işlemin şartlarını sözleşmede belirtmek zorundadır. Bu tür işlemlerde üyelerin birbirlerine karşı yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi sebebiyle Akva Grup’a sorumluluk yüklenemeyeceği gibi, komisyonundan vazgeçmesi veya indirim yapması da teklif edilemez.

6.8. Akva Grup, alım satıma konu emtianın alım satımının resmi tescil veya özel merasime tabi bir işlem gerektirmesi durumunda dahi, bu merasimlerin ikmal edilip edilmediğini, işlemlerin fiili ve/veya resmi maliki ile işlem tarafları arasında uyumun olup olmadığını araştırmak durumunda değildir. Alım satım iradesinin varlığı bakımından, üyelerin takas işlem protokolü ve takas çeki imzalamış olmasını esas alır ve bu yönde hesap hareketlerini kaydeder. Üye, takas çeki imzalamış ve yetki kodu almış olmakla işleme konu mal veya hizmeti takas sistemi kurallarına uygun olarak almış/satmış sayılacağını ve bu durumların hesapları üzerindeki borçlanma ve/veya harcamaya yönelik tüm sonuçlarını bildiğini kabul ve beyan eder.

6.9. Üyeler, takas sisteminde gerçekleştirdikleri bir alım satım işlemini, her iki tarafın da mutabık olması durumunda, kısmen veya tamamen iptal ettirmeyi yazılı olarak talep edebilirler. Akva Grup talep çerçevesinde ve talep tarihindeki tarafların cari hesap durumlarını da nazara alarak incelemesini yapar ve işlemin iptal edilip edilmeyeceğine karar verir. Üye, Akva Grup’ın vereceği karara itiraz edemez. İşlem Akva Grup’ın da onayı ile iptal edilse dahi işleme bağlı komisyonlar iptal ve iade edilemez. İptal işlemi, Akva Grup tarafından onaylandığı takdirde, ayrı bir beyana ihtiyaç olmaksızın, cari hesaplara ters kayıt şeklinde işlenir.

6.10. Üyeler arasında yapılmış olan bir işlemle ilgili olarak Akva Grup Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde işlemin kısmen veya tamamen iptaline karar verebilir. Bu halde, iptal edilen oranda, ilgili hesaplara borç/alacak kayıtları, ayrı bir beyana gerek olmaksızın, doğrudan Akva Grup tarafından yapılır. Üye, kısmen veya tamamen iptal kararı verilen işlem ile ilgili olarak cari hesaplarında oluşacak borç ve/veya alacak kaydına itiraz edemez. Takas işleminin kısmen iptal edilmesi, bu işleme bağlı komisyonların da kısmen iptal ve iadesini gerektirmez.

6.11. Üyeler arasındaki alım satımdan kaynaklanabilecek hiçbir hukuki ihtilaf üyenin Akva Grup’a karşı yükümlülüklerinin ifasına engel olarak ileri sürülemez. Akva Grup üyeler arası hukuki ihtilaflarda taraf olamaz. Ancak hukuki ve idari mercilerden gelen, üyelerin hesapları ile ilgili talepleri değerlendirmek ve alınmış hukuki bir kararın gereğince uygulanmasına da özen göstermek durumundadır.

7. Alım Limiti ve Geri Ödemesi                           

7.1. Üyenin, takas sistemi ile mal veya hizmet satın alabilmesi alım limiti oluşturmasına bağlıdır. Üyenin, takas sisteminde yapacağı satışlardan doğacak takaslı alacağından, tahakkuk edecek komisyon vesair borçlarının kesintisinden sonra kalan bakiyesi alım limiti anlamındadır ve üye, takas sisteminden sadece bu miktar kadar mal ve hizmet satın alabilir. Üye, alacak bakiyesinin üzerinde bir miktarda alım işlemi yapabilmek için, Akva Grup tarafından kabul edilecek miktar ve nitelikte teminat vererek, takas kredisi oluşturmak durumundadır.

7.2. Teminatın miktar ve niteliğinin değerlendirmesini Akva Grup yapacaktır. Söz konusu teminatlar, sözleşmenin süresinin uzatılması veya herhangi bir sebeple sona ermesi halinde de, üyenin Akva Grup’a karşı doğmuş, doğacak her ne nam altında olursa olsun bilcümle borçlarının karşılığını teşkil edecektir. Üye, takas sistemindeki cari hesabında borcu gözüktüğü sürece teminatın iadesini talep edemez.

7.3. Akva Grup’a her ne sebeple olursa olsun devir, ciro ve teslim edilen ödeme ve tahsilat amaçlı evrakların, ayrıca metinlerinde açıkça aksine bir hüküm olmadıkça, kanuna uygun olarak temlik cirosu ile devir edilmiş olduğu kabul edilmiştir. Üye, bir kıymetli evrakın vesair ödeme araçlarının teminat olarak ciro ve teslim edildiği iddiasının ancak Akva Grup’ın geçerli imzasını içeren bir belge ibraz etmesi koşulu ile kabul görebileceğini açıkça beyan ve kabul eder.

7.4. Üye, takas sisteminden alım limitinin üzerinde alım yapmak suretiyle oluşacak kredi borcunu, haricen bir anlaşma olmadığı sürece, borcun doğduğu tarihten itibaren 12 (on iki) ay içerisinde geri ödemek zorundadır. Üye, satın aldığı mal ve hizmetin bedelini bu 12 (on iki) aylık süre içerisinde kendi mal ve hizmetini takas sistemi içerisinde satmak suretiyle ödeyemez veya ödediği miktar borcunun tamamını karşılayamaz ise hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın 12.ayın sonunda temerrüde düşmüş kabul edilir. Temerrüt tarihinden itibaren tüm borcu muaccel hale gelir ve artık borcunu Akva Grup’a nakden ödemek zorundadır. Ayrıca temerrüt tarihinden tahsil anına kadar aylık %3 oranında gecikme cezası uygulanır.

7.5. Akva Grup, üyeye alım limiti oluşturmak amacıyla, üyenin sisteme sunacağı mal veya hizmetlerin satışı için kupon bastırmayı teklif edebilir. Bu durumda üye, bastırılan kupon bedeli kadar sistemde alım limitine sahip olacaktır. Ancak bu limit üye açısından başlangıçta bir kredi mahiyetindedir. Kuponla satılan mal veya hizmet alıcısı tarafından teslim alındıkça veya tüketildikçe, üyenin kredi borcundan kupon bedeli kadar eksilme olacak ve kuponların tamamı bu yolla tüketildiğinde kredi borcu kapanmış sayılacaktır. Kuponlar satılmadığı veya kuponların karşılığında üye taahhüt ettiği mal veya hizmeti tam olarak sunmadığı sürece, kredi borcu kapanmayacaktır. Üyeler, Akva Grup’dan almış oldukları hizmet kuponlarını en geç 6 (Altı) ay içerisinde kullanmak durumundadır. Bu süre içerisinde kullanılmayan kuponların geçerlilik süresi bitmiş kabul edilir ve artık kullanımı mümkün olmaz. Bu durumda Akva Grup, üyeye verilmiş kuponları kullanılmış sayacak, kupon değişimi yapmayacak ve iade almayacaktır. Üye bu durumu peşinen kabul eder.

7.6. Üye, takas sistemine konu olan borçlarının mevcudiyetini, hukuki geçerliliğini, Akva Grup’ın bu borçlar üzerinde tasarruf ve tahsilini talep etme hakkının varlığını kabul eder. Borçlarını zamanında ve tamamen ödemeyi taahhüt eder. Bu taahhütünü yerine getirmemesi durumunda, Akva Grup’ın yargı organları veya cebri icra yoluyla takip ve tahsil yetkisi olduğunu peşinen kabul eder.

7.7. Akva Grup, üyenin ifa yükümlülüklerinden, alımından veya hukuki sebeplerden kaynaklanan, ileriye yönelik doğmuş veya doğacak borçlarına karşılık takas sistemindeki cari hesabını kısmen veya tamamen bloke etme yetkisine sahiptir. Akva Grup bu yetkisini, üyenin diğer üyelerle yaptığı anlaşmalar neticesinde veya üyenin satış kabiliyetlerindeki eksilmelere göre kullanabilir. Üyenin Akva Grup’la hukuki bir ihtilaf yaşaması durumunda da, bu ihtilaf sonuçlanana kadar cari hesabı tamamen bloke edilecektir. Üye, bu sebeplerden dolayı cari hesabına dolayısı ile alım ve kredi limitlerine konulan blokaja hiçbir itirazda bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

8. İşlem Komisyonları

8.1. Akva Grup, üyenin takas sistemi ile yaptığı alım satım işlemlerinden komisyon alır. İşlem komisyonu alıcı tarafından ürün veya hizmet alımlarında, takas işlem protokolü imzalandığı anda işlemin takas tutarı üzerinden %5+KDV olarak Akva Grup’a nakden ödenir. Gayrimenkul alımlarında ise işlem komisyonu gayrimenkulün toplam satış değeri üzerinden %5+KDV olarak hesaplanır ve yine alıcı tarafından Akva Grup’a nakden ödenir. Satıcının komisyon borcu ise takas sistemindeki cari hesabına işlemin %5’i (KDV hariç) olmak üzere borç kayıt edilir. Üyelerin komisyonlarını ödemelerinin ardından Akva Grup tarafından komisyon faturası düzenlenir ve taraflara ulaştırılır. Akva Grup tarafından üyelere satılan hizmet kuponları’nda ise %10+KDV komisyon bedeli alınır.

8.2. İşlem komisyonlarına KDV dahil değildir. KDV nakit tahsil edilir.

9. Taraflar Arası Bildirimler

9.1. Taraflar, bu sözleşmedeki adreslerini kanuni ikametgâh olarak kullandıklarını beyan ve buraya yapılmış tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını, bu adreslerini değiştirseler bile yeni adreslerini ticaret siciline tescil ettirip noter marifetiyle diğer tarafa tebliğ ettirene kadar, eski adrese yapılan tebliğlere hiçbir itiraz haklarının bulunmayacağını; yetkili imzalarında oluşacak değişiklikleri de yine noter kanalıyla tebliğ edene kadar, bundan doğacak zararlardan diğer tarafın hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını ve diğer taraftan hiçbir talep haklarının bulunmayacağını beyan ve kabul ederler.        

9.2. Üye, Akva Grup nezdinde bulunan cari hesabındaki tüm hareketleri www.akvagrup.com adresinden üyelik bilgileri ile giriş yaparak her zaman öğrenme hakkına sahiptir.

9.3. Üye, kendisi tarafından belirlenip sözleşmeye yazılan e-posta adresine tüm yazılı bildirimlerin gönderilmesini talep ve kabul etmiş olduğundan, bu e-posta adresine gönderilen tüm belge ve ekstreler üye tarafından öğrenilmiş sayılır. E-posta adresi değişikliğini yazılı olarak bildirmeyen üyenin bilinen e-postasına gönderilecek bilgilerin üye tarafından alındığı kabul edilir. E-posta ile yapılan tüm bildirimler ilgili kanunlara uygun yapılmış geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

9.4. Akva Grup tarafından hesap ekstresinin üyeye tebliğinden veya tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde üyenin taahhütlü posta veya noter vasıtasıyla itiraz etmemesi durumunda ekstrelerdeki bakiyeler, işlem kayıtları ve varsa Akva Grup ihtirazı kayıtları üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Kesilen hesap ekstreleri önceki dönem ekstrelerinin tamamını kesinleştirir.

9.5. Üye, sözleşmeye yazdığı e-posta adresine/adreslerine Akva Grup tarafından gönderilecek arz bültenleri, bilgilendirme e-postaları vb. her türlü e-postayı almayı talep ve kabul etmiş sayılır. Üye, herhangi bir e-posta almak istemiyorsa bunu Akva Grup’a yazılı olarak sunmalıdır. Üyenin böyle bir talebi olmadığı sürece Akva Grup e-posta gönderimine devam edecektir.

10. Akva Grup’ın E-Posta Yolu ile Bilgilendirilmesi

10.1. Üye, takas sistemi içerisinde diğer üyeler ile yaptığı takas işlemlerine yönelik yazışmaları, sözleşme ve protokolleri, arz ve talep bildirimlerini, e-posta yolu ile Akva Grup’a gönderme zorunluluğu olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

10.2. Üye, bu işlem için kullanacağı e-posta adresinin Üye Bilgi Formu’nda yazılı e-posta adresi olduğunu ve başka bir e-posta adresinden yapılan gönderimlerin Akva Grup tarafından dikkate alınmayacağını kabul ve beyan eder.

10.3. Üye ayrıca, e-posta gönderdiği evrakların asıllarını 7 (Yedi) iş günü içinde Akva Grup’a posta yoluyla veya elden ulaştırmayı da kabul ve taahhüt eder. Takas işlemine ait belge aslının kendisine geç iletilmesinden doğabilecek zararlardan Akva Grup sorumlu tutulamaz.

10.4. Akva Grup e-posta gönderilen evraktaki imzaları, imza sirkülerleri ile karşılaştırarak kontrol edecektir. E-postadaki imzaların, imza sirkülerindeki imzalara benzememesi veya Akva Grup’ın bu konuda tereddüte düşmesi halinde, üyeye e-posta olarak bildirmek şartı ile, evrakın aslını beklemek hakkına sahiptir. Üye, böyle bir gecikmeden doğabilecek zararlardan Akva Grup’ı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

11. Elektronik Ticaret Esasları

11.1. Üyenin, internet üzerinden takas işlemlerini ve hesap hareketlerini takip edebilmesi, internette Akva Grup web sayfasına erişme yetkisine sahip olabilmesi için kendisine bir şifre verilecektir. Bu şifre internet kullanımlarındaki tüm işlemlerde geçerli olacağından, her türlü gizlilik, güvenlik ihlalleri nedeniyle doğabilecek problemlerden de üye sorumlu olacaktır.

11.2. Üye, internet üzerinden yapacağı takas işlemleri için kendisine verilecek olan şifrenin başka şahıslarca kullanılması suretiyle işlem yapılmaması için gerekli önlemleri alacak, şifrenin yetkisiz şahıslarca öğrenildiğinden şüphe ettiği anda Akva Grup’ı derhal haberdar ederek şifresini değiştirecek; aksi takdirde yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerden Akva Grup sorumlu tutulmayacaktır. Akva Grup güvenlik nedeniyle şifreyi değiştirme ve iptal yetkisine sahiptir.

12. Sözleşmenin Süresine ve Sona Ermesine İlişkin Hükümler

12.1. Sözleşmenin süresi 1 (Bir) yıldır. Sözleşme bitiminden 30 (Otuz) gün önce taraflardan biri işbu sözleşmeyi feshetmediği takdirde sözleşme aynı şartlar ile bir yıl uzatılmış sayılır. Devam edecek dönemler için de aynı hüküm geçerlidir.

12.2. Üyenin akde aykırı davranışı, kredibilitesinin zedelenmesi, teminatının yetersiz kalması veya esaslı değişikliğe uğraması ve mali durumunda olumsuz etkenlerin ortaya çıkması halinde Akva Grup, herhangi bir mehil tayinine gerek olmaksızın sözleşmeyi yazılı ihbarla her zaman feshedebilir. Bu yolla sözleşmenin iptali halinde üyenin internet şifresi iptal edilir ve üyenin bu hizmetten yararlanmasına son verilir. Akva Grup’ın bu fesih hakkını kullanabilmesi için, üyenin aczinin sabit veya iflasına hüküm verilmiş olması veya benzer subjektif delillerin bulunması gibi ispat şartları aranmaz.

12.3. Üye, borçlarını ödemiş olmak veya alacaklarını tahsil etmiş olmak suretiyle cari hesabının sıfır bakiye verdiği hallerde, herhangi bir mehil tayinine gerek olmaksızın sözleşmeyi yazılı ihbarla her zaman feshedebilir.

12.4. İşbu sözleşmenin süresinden önce olmakla birlikte karşılıklı mutabakat ile sonlandırılması veya hangi sebeple ve hangi tarafça feshedilmiş olursa olsun, her türlü fesih ve sona erme hallerinde üye, fesih ve sona erme tarihinde mevcut tüm borçlarını, doğacak komisyonu ile birlikte derhal ve nakit olarak ödemekle yükümlüdür. Üyeye ayrıca bir ihbar ya da ihtar yapılması şartı aranmaksızın fesih ve/veya sona erme tarihinden itibaren temerrüt hükümleri uygulanır.

12.5. Her türlü fesih ve sona erme hallerinde Akva Grup, üyenin bilcümle teminatlarını nakde tahvil, kefillerini takip yetkisine sahiptir. Teminatın nakde tahvili ayrı bir metin ile şarta bağlanmış olsa dahi, fesih veya sona erme halinde bu teminatın nakde tahvilini geciktirecek hiçbir kısıtlama hüküm ifade etmeyecektir.

12.6. İşbu sözleşmenin olağan şekilde veya karşılıklı mutabakat ile sona ermesi halinde veya hangi sebeple ve hangi tarafça feshedilmiş olur ise olsun her türlü fesih ve sona erme halinde, üyenin takas sisteminden takaslı alacak hakkı var ise, bu alacak hakkını ancak alacak miktarı kadar mal veya hizmeti, takas havuzundaki üyelerden satın alarak tahsil edebilir. Üye, takaslı alacak hakkının ancak takas sistemiyle tahsil edebileceğini ve hiçbir halde Akva Grup’dan nakit para veya kambiyo senedi talep edemeyeceğini peşinen kabul eder. Üye, takaslı alacak hakkını mal ve hizmet satın almak suretiyle tahsil edinceye kadar geçecek sürelerde takaslı alacak hakkına faiz tahakkuk ettirilmesini talep edemez.

12.7. Üye, Akva Grup nezdindeki takas bakiyesini kısmen veya tamamen sistemde kayıtlı olan bir başka üyeye, veyahut üyelik sözleşmesini imzalayarak sisteme yeni kayıt olacak bir üyeye Akva Grup’ın onayı dahilinde devir edebilir. Devir işlemlerinde 8.1’deki işlem komisyonları maddesi aynen geçerlidir.

12.8. Üye, işbu sözleşmenin olağan şekilde veya karşılıklı mutabakat ile sona ermesi halinde veya hangi sebeple ve hangi tarafça feshedilmiş olur ise olsun her türlü fesih ve sona erme halinde dahi, cari hesabı kapanıncaya kadar işbu sözleşme hükümlerinin geçerli kalmaya devam edeceğini; bu sürede işlem komisyonlarını ödemekten imtina edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12.9. Üye borçlarının tahsiline imkan verebilmek için Akva Grup’ın aleyhinde borcun kambiyo senedine bağlı olduğu durumlar da dahil olmak üzere teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı alabilmesine tam muvafakatinin olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

13. Diğer Hükümler

13.1. İşbu sözleşme ve kapsamı içerisinde gerçekleşen işlemler nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Akva Grup’ın her türlü belge ve kayıtlarının münhasıran, kesin delil teşkil edeceği hususunda taraflar tam mutabakata varmışlardır.

13.2. İşbu sözleşmenin müzakeresi, imzası ve/veya www.akvagrup.com sitesi üzerinden başvurusu, uygulanması ve teminatlarının alınması nedeni ile ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi vesair tüm masraflar üyeye aittir.

13.3. Taraflar arasında özel olay ve işlemler için yapılmış ve yapılacak olan sözleşmeler işbu sözleşme hükümlerinin geçerliğini etkilemez.

13.4. Sözleşmenin bir kısmının herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, diğer kısımların da hükümsüz kalması sonucunu doğurmaz. Ancak tarafların, bu hükümlerin mevcut olmaması halinde işbu sözleşmeyi yapmayacakları açıkça anlaşılan hallerde sözleşme tamamen hükümsüz hale gelir. Sözleşmenin sona ermesi veya hükümsüz hale gelmesi, üyenin sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşme temel alınarak yapılan her türlü işlemden doğan yükümlülüklerinin kararlaştırıldığı şekilde ifasını ve tasfiyesini engellemez.

13.5. İşbu sözleşmenin yorumu gereken hallerde, Akva Grup’ın üyelerine yönelik genel uygulamaları esas alınır. Üye lehine münferit uygulamalar yoruma esas teşkil etmez.

13.6. Üye, takas sisteminin zarar görmesi ihtimali bulunan her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Üyenin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan ve sistemin zarar görmesine sebebiyet verebilecek her bir davranışı sözleşmeye aykırılık sayılır ve haklı nedenle fesih sebebi kabul edilir.

13.7. Akva Grup, aksine yazılı bir talimat olmadıkça kendi tanıtım ve reklam çalışmalarında üyelerin isimlerini, web sitelerindeki görsellerini ve yazılı bilgilerini, logolarını ve işlem çeşitlerini kullanabilir.

13.8. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Kuralları geçerlidir.

13.9. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflar halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Teminatlar ile ilgili olarak, taraflarca ayrıca özel yetkili mahkeme de belirlenebilir. Üyenin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinde veya eksik ifa durumunda, Akva Grup ile aralarında doğacak hukuki ihtilaflarla ilgili olarak Akva Grup’ın yapacağı masrafları ve %10 avukatlık ücretini defaten nakit olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

13.10. İşbu sözleşme, www.akvagrup.com üzerinden Akva Grup’a üyelik başvurusu yapılan tarih itibariyle kabul edilmiştir. Akva Grup’un onayı akabinde üyelik aktif hale gelecektir.